Om oss i Umeå
I rörelserummet jobbar vi med drama, musik, rörelselekar och dans. Detta gör vi för att utveckla förmågan att berätta, uttrycka tankar och känslor, ställa frågor, argumentera och kommunicera.
Genom användning av konkreta föremål vid sagoberättandet så ökar vi intresset och uppmärksamheten för berättandet. Att kunna följa med i berättandet och hålla/följa den röda tråden är viktigt inför skolan.
Vi använder bl.a. räknelådor för att öka förståelsen för matematik och för att ge antalsuppfattning.
Vi har samlingar för att träna lyssnandet och uppmärksamhet samtidigt som vi får in pedagogiska mål från läroplanen.
Vi har en rolig lekställning i trivsam miljö för att träna motorik och samspel.

Om oss

EN FÖRSKOLA MED HÖG PERSONALTÄTHET

OCH

SMÅ BARNGRUPPER

En dag på förskolan

6.30 förskolan öppnar

7.30 frukost

8.00 vi går ut

9.00 pedagogiska aktiviteter i mindre grupper inne eller ute

10.20 vi har samling

10.45 lunch

11.30 sovvila och tyst vila

Lugnare aktiviteter som pyssel och lässtund innan mellanmål

14.00 mellanmål

Fri lek inne/ute

17.00 förskolan stängerÖppettider och stängningsdagar

Vi kan tillgodose omsorg inom ramtiden kl: 6.30–18.30. Öppettiderna varierar efter föräldrarnas behov och just nu har vi öppet kl: 6.30–17.00.


Förskolan har stängt för planering och utvärdering 2 dagar under höstterminen och 2 dagar under vårterminen. De dagarna måste du, som vårdnadshavare, själv ordna tillsyn för barnet. Då detta är en dag mer än vad kommunens riktlinjer medger informeras och tillfrågas vårdnadshavarna om detta och omsorg erbjuds vid behov den fjärde dagen.


Våra lärmiljöer

Pratbubblans innemiljöer är föränderliga och vi jobbar kontinuerligt med att utforma/anpassa material och miljö efter barngruppen. Inne på avdelningarna finns det rum i rummen för olika material och aktiviteter, såsom exempelvis för bygg och konstruktion, måla och skapa, lugn och ro, rollek, rörelselek, pussel och spel.


Vi har en ateljé där vi låter barnen skapa och vara kreativa både fritt och i ledarledda aktiviteter.


Vårt sagorum används dagligen och där kan man sitta själv och bläddra eller sitta tillsammans och ha högläsning. Där finns dels våra egna böcker samt böcker som vi lånar regelbundet från vårt närliggande bibliotek.


I sinnesrummet kan barnen leka och utforska olika material med alla sina sinnen. Det är också ett rum där man kan känna lugn och harmoni.


Vår utegård är överblickbar och har både asfalterade ytor, gräsytor och träd. Det finns lekstuga, gungor, sandlåda, möjligheter för att klättra med olika svårighetsgrader, rutschkana, cyklar och andra leksaker. Utegården är anpassad för att stimulera kommunikation och samspel. Som komplement till gården har vi även flera skogspartier i närheten runtom förskolan.


Mulle

En gång i veckan går vi tillsammans till skogen och har mulle-aktivitet . Vi har en utbildad mullefröken i vår förskola som bedriver utomhuspedagogisk verksamhet. 


Språk och kommunikation

Den höga personaltätheten möjliggör mycket vuxenkontakt, något som också ökar förutsättningarna för barnens språkliga stimulans och utveckling väsentligt. Den språkliga stimulansen och träningen sker dels i barngruppen på ett naturligt sätt i leken och dels i pedagogiska aktiviteter både enskilt och i grupp.


Vi använder oss av sagolådor för att konkretisera berättandet. Detta gör det lättare för barnen att följa/hålla den röda tråden i berättelserna, vilket är en viktig förmåga inför skolgången.


Barnen får regelbundet jobba med IT främst i form av "paddagogik". Då får de jobba med noga utvalda program på iPad:s, individuellt anpassade för att främja barnens utveckling inom många områden. De får också göra samarbetsövningar för att utveckla samspel och turtagning.


Barnen får stöd utifrån deras specifika behov. Personalen finns med och stödjer i kommunikationen och i leken. Social träning är en stor del i vår pedagogik.


Vi använder oss av tecken som stöd, där tecknet förstärker det verbala språket och kommunikationen blir därmed tydligare.

Inom ramarna för språk och kommunikation ryms såväl det verbala språket som estetiska uttrycksformer och digitala uttryckssätt.


Personal

Vårt arbetslag består av förskollärare och barnskötare och vi har tillgång till egen logoped för konsultation i arbetslaget.