Om oss

Om oss


En dag på förskolan

6.30 förskolan öppnar

7.30 frukost

8.00 vi går ut

9.00 pedagogiska aktiviteter och undervisning i mindre grupper inne eller ute

10.20 vi har samling

10.45 lunch

11.30 sovvila och tyst vila

Lugnare aktiviteter som pyssel och lässtund innan mellanmål

14.00 mellanmål

Fri lek inne/ute


Vi har barn mellan 1-5 år, på två avdelningar, med mellan 10-13 barn per avdelning. Vi har åldersnära grupper med en avdelning (Bubblorna) för de yngre barnen och en avdelning (Babblarna) för de äldre barnen. Ett centralt mål är att förskolan ska ha en ”vikänsla” och ett gott samarbete mellan avdelningarna. Förskolan har regelbundet gemensamma aktiviteter, flexibla gruppindelningar, vilket också möjliggör för att alla barn och pedagoger möts.


Våra lärmiljöer

Pratbubblans innemiljöer är föränderliga och vi jobbar kontinuerligt med att utforma/anpassa material och miljö efter barngruppen. Inne på avdelningarna finns det rum i rummen för olika material och aktiviteter, såsom exempelvis för bygg och konstruktion, måla och skapa, lugn och ro, rollek, rörelselek, pussel och spel.


Vi har en ateljé där vi låter barnen skapa och vara kreativa både fritt och i ledarledda aktiviteter.


Vårt sagorum används dagligen och där kan man sitta själv och bläddra eller sitta tillsammans och ha högläsning. Där finns dels våra egna böcker samt böcker som vi lånar regelbundet från vårt närliggande bibliotek.


I sinnesrummet kan barnen leka och utforska olika material med alla sina sinnen. Det är också ett rum där man kan känna lugn och harmoni.


Vår utegård är överblickbar och har både asfalterade ytor, gräsytor och träd. Det finns lekstuga, gungor, sandlåda, möjligheter för att klättra med olika svårighetsgrader, rutschkana, cyklar och andra leksaker. Utegården är anpassad för att stimulera kommunikation och samspel. Som komplement till gården har vi även flera skogspartier i närheten runtom förskolan.


Mulle

En gång i veckan går vi tillsammans till skogen och har mulle-aktivitet . Vi har en utbildad mullefröken i vår förskola som bedriver utomhuspedagogisk verksamhet.


Personal

Vårt arbetslag består av förskollärare och barnskötare och vi har tillgång till egen logoped för konsultation i arbetslaget.

Språk och kommunikation

Den höga personaltätheten möjliggör mycket vuxenkontakt, något som också ökar förutsättningarna för barnens språkliga stimulans och utveckling väsentligt. Den språkliga stimulansen och träningen sker dels i barngruppen på ett naturligt sätt i leken och dels i pedagogiska aktiviteter både enskilt och i grupp.


Vi använder oss av sagolådor för att konkretisera berättandet. Detta gör det lättare för barnen att följa/hålla den röda tråden i berättelserna, vilket är en viktig förmåga inför skolgången.


Barnen får regelbundet jobba med IT främst i form av "paddagogik". Då får de jobba med noga utvalda program på iPad:s, individuellt anpassade för att främja barnens utveckling inom många områden. De får också göra samarbetsövningar för att utveckla samspel och turtagning.


Barnen får stöd utifrån deras specifika behov. Personalen finns med och stödjer i kommunikationen och i leken. Social träning är en stor del i vår pedagogik.


Tecken som stöd

Vi använder oss av tecken som stöd, där tecknet förstärker det verbala språket och kommunikationen blir därmed tydligare.

Inom ramarna för språk och kommunikation ryms såväl det verbala språket som estetiska uttrycksformer och digitala uttryckssätt.

Engagerade och närvarande pedagoger!

Copyright © Alla rättigheter förbehållna